Follow on FaceBook

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

TPHCM ban hành qui định mới về hệ số vấn đề chỉnh giá đất năm 2019

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang dùng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo khoản 30 Vấn đề 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường thích hợp được tiếp tục sử dụng đất theo cách thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, Mức giá đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời điểm thuê mà thửa đất hoặc khu đất của công trình có trị giá (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND TPHCM ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê dùng tham gia mục đích kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có trị giá (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; 

Giá thuê đất trả tiền thuê hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng tham gia mục đích buôn bán thương nghiệp, dịch vụ, bất động sản); Mức giá để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của nả của công ty, tổ chức, doanh nghiệp theo khoản 2, khoản 3 Điều 101, khoản 4 Yếu tố 102 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Hệ số vấn đề chỉnh giá đất được ứng dụng tùy theo từng lực lượng đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn huyện, quận và các yếu tố khiến cho tăng, hạ thấp giá đất.

Pháp luật này có hiệu lực thực hiện từ ngày 12/8/2019, thay thế luật pháp về hệ số yếu tố chỉnh giá đất năm 2018 trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét