Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2019

Điều chỉnh kế hoạch vốn công trình cải tạo quốc lộ 1A và tuyến phố Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Thủ tướng vừa quyết định vấn đề chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung danh mục, mức vốn các công trình sử dụng vốn trái khoán Chính phủ tiếp diễn còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của các công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và tuyến phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Chi tiết, Thủ tướng quyết định yếu tố chỉnh giảm 1.602,819 tỷ đồng ý tưởnrg vốn trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư và kế hoạch vốn các năm: 2016, 2017, 2018, 2019 tương ứng của các dự án làm mới, upgrade Quốc lộ 1A và con đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

song song, Thủ tướng bổ sung 719,74 tỷ đồng chiến lược vốn trái phiếu Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư của các công trình làm mới, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho vài các dự án.

Thủ tướng cũng cho phép kéo dài thời điểm thi hành và giải ngân 420,003 tỷ đồng chiến lược vốn trái khoán Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư trong khoảng số vốn điều chỉnh giảm kế hoạch các năm: 2016, 2017, 2018 ở trên đến 31 tháng 12 năm 2020 để thực hiện các công trình được bổ sung vốn.

Thủ tướng giao Bộ Liên lạc Vận chuyển vận thông báo cho các đơn vị can hệ danh mục dự án và mức vốn trái phiếu Chính phủ nhân tố chỉnh giảm chiến lược giai đoạn 2014 - 2016 và chiến lược các năm: 2016, 2017, 2018 và 2019 và danh mục công trình bổ sung vốn trái khoán Chính phủ công đoạn 2014 - 2016 tiếp tục còn dư theo qui định trên; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nguồn vốn.

song song, nhanh chóng rà soát diện tích, thiết kế đảm bảo dành dụm, hiệu quả đầu cơ, hoàn thành hồ sơ đầu cơ của các dự án trong danh mục được bổ sung chiến lược vốn trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp tục còn dư theo pháp luật.

Bộ Giao thông Vận chuyên chở chủ trì, phối thích hợp với các Bộ, địa phương liên quan kiểm tra các dự án làm mới, upgrade Quốc lộ 1A và tuyến phố Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, xác định số vốn trái phiếu Chính phủ thời kỳ 2014 - 2016 tiếp tục còn dư để bổ sung cho các công trình dùng vốn dư đợt 3 theo Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; công ty triển khai, theo dõi tình hình chấp hành và giải ngân ý tưởnrg vốn trái khoán Chính phủ tiếp diễn còn dư đã được giao cho các công trình.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu cơ phối hợp với Bộ Liên lạc Vận chuyển vận, Bộ Vốn đầu tư hoàn thiện hồ sơ đầu cơ các dự án dùng vốn trái khoán Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư theo luật pháp của Luật Đầu tư công và các pháp luật quy định có can hệ; giao chi tiết danh mục công trình và mức vốn trái khoán Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp tục còn dư theo pháp luật ở trên sau khi các dự án đã hoàn thành giấy má đầu cơ theo qui định.

Bộ Chiến lược và Đầu tư chủ trì, phối thích hợp với Bộ Tài chính giám sát, rà soát việc thực hiện chiến lược đầu cơ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ quá trình 2014 - 2016 tiếp tục còn dư.

Bộ Vốn đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đồng thời gửi Bộ Chiến lược và Đầu tư tình hình giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 tiếp diễn còn dư sau khi các dự án này được giao vốn theo qui định.


Xem nhiều hơn: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét