Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Lùi thời hạn trình sửa đổi Luật Nhà đất để phân tích nhà thị trấn hội

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bạn dạng gửi các Bộ, ngành nghề, địa phương đề nghị tổng kết tình hình triển khai Luật Nhà ở năm 2014 về hình thức, chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức; song song Bộ Xây đắp đã công ty nghiên cứu, xây đắp nội dung và chuẩn bị thủ tục công trình Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 về chế độ nhà đất đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, về thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở năm 2014 về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Xây dựng xin có quan niệm cụ thể như sau:

Qua tổng thích hợp lên tiếng tổng kết Luật Nhà đất năm 2014 về cơ chế, chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức của các tập đoàn gửi về Bộ Xây dựng và qua kiểm tra, phân tách, bình chọn của Bộ Xây dựng về qui định nhà đất hiện hành cho thấy: Luật Nhà ở năm 2014 được Quốc hội phê chuẩn ngày 25/11/2014, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/7/2015; trên cơ sở vật chất các pháp luật của Luật Nhà đất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về Phát hành và quản lý nhà ở phố hội.

Trong Luật Nhà đất năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã có đa dạng quy định về chế độ chính sách ưu đãi để phát triển nhà đất xã hội (miễn tiền đất, giảm các loại thuế, hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng công nghệ công trình, cho vay nguồn hỗ trợ khuyến mại lợi nhuận suất thấp để mua, thuê, thuê tìm nhà đất phố hội, làm mới, xây đắp lại nhà ở hiện có và đã có qui định trong quy hoạch tạo ra thành phố, khu công nghệ, các dự án sản xuất thị trấn, dự án nhà đất thương nghiệp phải dành quỹ đất cho phát hành nhà ở phường hội,…) nhằm cung cấp cho 10 hàng ngũ đối tượng chế độ phố hội cải thiện nhà đất, trong đó đã có các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và các qui định, chính sách này đang được triển khai thực hiện, đến nay mới được gần 4 năm.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất về chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, nhân viên cần phải quán triệt chủ trương, bộc lộ rõ nội dung, quan niệm chỉ huy của Đảng để có sự hợp nhất về kiếm được thức của cả chuỗi hệ thống chính trị và sự ủng hộ của xã hội, giảm thiểu trạng thái nghĩ là Nhà nước có sự phân biệt, giảm giá hơn về nhà đất cho các đối tượng hưởng lương trong khoảng ngân sách nhà nước, trong khi Đề án về chế độ nhà đất đối với cán bộ, công chức, viên chức trong chuỗi hệ thống chính trị (do Ban Công ty Trung ương chủ trì) đến nay chưa được Bộ Chính trị duyệt y.

Mặt khác, chính sách nhà đất, đất ở đối với cán bộ, công chức, nhân viên không chỉ can hệ đến Luật Nhà đất mà còn can hệ tới các qui định của Luật Đất đai, cần phải được sửa đổi đồng bộ, hợp nhất, khi mà dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ tán thành với bắt buộc của Bộ Tài nguyên và Không gian chuẩn y lùi thời hạn đến sau năm 2020. Trong khi đó, việc xây dựng chế độ nhà đất, đất ở cho cán bộ, công chức, nhân viên cũng có can hệ tới các chủ trương, chế độ của Đảng và Nhà nước về đơn vị, cán bộ (Luật Cán bộ, công chức; Luật Nhân viên), khi mà các Luật này cũng chưa được sửa đổi, bổ sung.

Từ những nguyên nhân trên, để việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà đất về chính sách nhà đất đối với cán bộ, công chức, viên chức tuân thủ đúng ý kiến chỉ huy của Đảng, có sự hợp nhất cao về kiếm được thức trong cả chuỗi hệ thống chính trị, được phường hội đống ý ủng hộ, giảm thiểu tình trạng cho rằng có sự phân biệt về hình thức, chính sách nhà đất và để thống nhất, đồng bộ với các luật pháp có can dự (Luật Đất đai; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức sửa đổi), Bộ Xây đắp kính bắt buộc Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở tới thời gian sau khi Bộ Chính trị phê chuẩn Đề án nêu trên theo đúng quan niệm đã chỉ huy của Thủ tướng Chính phủ tại văn bạn dạng số 10531/VPCP-PL ngày 30/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong


Có thể bạn quan tâm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét